Jakie dane przetwarzamy?
SILESIAN ELECTRONICS TEAM przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, realizacji zamówienia i wystawienia faktury;

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia, usługi lub umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o.,
 3. w celu realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o.,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. w celach marketingowych produktów i usług SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z nami w sprawie twoich danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 23 99 400 lub e-mailowo pod adresem rodo@set.info.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o., realizacja usługi lub zamówienia,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług)
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez SILESIAN ELECTRONICS TEAM Sp. z o.o.?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.